Algemene verkoop-, leverings en
betalingsvoorwaarden van Medical IT Shop B.V.

 

Algemene verkoop-, leverings en betalingsvoorwaarden, hierna "Voorwaarden" te noemen van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Medical IT Shop B.V., statutair gevestigd te Zoetermeer, hierna de Medical IT Shop, gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel te Utrecht, onder nummer 62441973

1.        Definities
Onder "Opdrachtgever" wordt in deze Voorwaarden verstaan de natuurlijke of rechtspersoon die met de Medical IT Shop een overeenkomst aangaat, waarop de onderhavige Voorwaarden van toepassing zijn verklaard.


2.        Toepasselijkheid

2.1.      Deze Voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en overeenkomsten die door de Medical IT Shop worden gedaan, respectievelijk gesloten, gene uitgezonderd, tenzij door de Medical IT Shop van deze Voorwaarden uitdrukkelijk schriftelijk zal zijn afgeweken. Indien Opdrachtgever Algemene Voorwaarden hanteert, zullen bij strijdigheid van bepalingen de Voorwaarden van de Medical IT Shop prevaleren, tenzij de Medical IT Shop uitdrukkelijk en schriftelijk instemt met van deze Voorwaarden afwijkende bepalingen.

2.2.      Alle aanbiedingen gaan vergezeld van een exemplaar van deze Algemene Voorwaarden. Dit lijdt uitzondering indien en voor zover Opdrachtgever behoort tot de regelmatige kring van Opdrachtgevers van de Medical IT Shop. Dit wordt geacht zo te zijn, als Opdrachtgever tweemaal eerder aan de Medical IT Shop een opdracht heeft verstrekt. Met overhandiging van de Algemene Voorwaarden staat gelijk het afdrukken van deze Voorwaarden aan de achterzijde van de offerte van de Medical IT Shop, of het toevoegen aan de offerte van de Medical IT Shop, of het aanbieden van deze Voorwaarden op de website van de Medical IT Shop, of op enige andere elektronische manier, waartoe Opdrachtgever toegang heeft ten einde opdrachten te verstrekken.

2.3.      Opdrachtgever aanvaardt de toepasselijkheid van deze Voorwaarden door het enkele feit van zijn opdracht.

2.4.      Indien een bepaling van de Voorwaarden om welke reden dan ook als niet geldig of niet van toepassing zou verklaard worden, dan blijven de Voorwaarden voor het overige van kracht.

3.        Offertes

3.1.      Alle offertes, hierbij verstrekte prijslijsten, brochures en andere gegevens, in welke vorm dan ook, van de Medical IT Shop zijn vrijblijvend en gelden enkel ten titel van inlichting, tenzij schriftelijk uitdrukkelijk anders is overeengekomen.

4.        Opdracht

4.1.      De Opdrachtgever is ten opzichte van de Medical IT Shop volledig verantwoordelijk voor de juistheid van de gegevens vermeld in de opdracht. Een gedane opdracht verbindt de Opdrachtgever.

4.2.      De Medical IT Shop biedt de Opdrachtgever de mogelijkheid om opdrachten telefonisch te plaatsen, per fax of elektronisch. Telefonische opdrachten dienen steeds onmiddellijk schriftelijk te worden bevestigd. Bij gebreke aan een schriftelijke bevestiging, is de Medical IT Shop gerechtigd te vertrouwen op hetgeen telefonisch is gemeld en draagt de opdrachtgever alle verantwoordelijkheid ter zake. De Medical IT Shop behoudt zich ter zake alle rechten voor.

4.3.      Bij het plaatsen van een opdracht bij de Medical IT Shop dient de Opdrachtgever zichzelf te identificeren en wordt de Opdrachtgever door de Medical IT Shop geïdentificeerd, door het gebruik van een identificatie die door de Medical IT Shop wordt verstrekt en die bestaat uit een (combinatie van) klantnaam, klantnummer en andere vormen van identificatie, waaronder een wachtwoord of andere code (hierna genoemd "Klantidentificatie"). Een opdracht die elektronisch wordt geplaatst en waarin uw Klantidentificatie genoemd of gebruikt wordt, heeft dezelfde bindende waarde als een door de Opdrachtgever ondertekende inkooporder. De Medical IT Shop kan de veiligheid van het Internet en de mogelijkheid van onderschepping of verstoring van gegevens die door de Opdrachtgever zijn overgezonden met gebruik van de juiste Klantidentificatie echter niet garanderen en kan hiervoor door de Opdrachtgever op geen enkele wijze aansprakelijk worden gesteld. De Medical IT Shop is gerechtigd om er volledig op te vertrouwen dat de gegevens met betrekking tot de opdracht, voor wat betreft de inhoud en de vorm, die zij van de Opdrachtgever ontvangt, de correcte gegevens zijn. De Medical IT Shop is gerechtigd om volledig te vertrouwen op de inhoud en vorm van opdrachten die werden geplaatst met gebruik van de Klantidentificatie van een Opdrachtgever. De Medical IT Shop is bijgevolg gerechtigd om aan de Opdrachtgever wiens Klantidentificatie werd gebruikt te leveren, te factureren en door deze Opdrachtgever betaald te worden met betrekking tot de opdrachten geplaatst met zijn Klantidentificatie. De Opdrachtgever is volledig en alleen verantwoordelijk voor het gebruik en de geheimhouding van de hem door de Medical IT Shop toegekende Klantidentificatie. In geval van verlies of misbruik van de Klantidentificatie ten gevolge waarvan de Medical IT Shop schade lijdt, dient de Opdrachtgever de Medical IT Shop hiervoor schadeloos te stellen. De Opdrachtgever dient zodanige veiligheidsmaatregelen en procedures te voorzien ten einde te garanderen dat de hem toegekende Klantidentificatie uitsluitend door bevoegd personeel en voor geautoriseerde doeleinden gebruikt wordt. In het bijzonder dient de Opdrachtgever bij verlies, bij misbruik of bij poging tot misbruik van de Klantidentificatie, de Medical IT Shop onmiddellijk nadat de klant daarvan kennis heeft of had moeten hebben op de hoogte te brengen en alle nodige maatregelen te nemen ten einde de gevolgen hiervan tot het uiterste te beperken.

4.4.      Na datum van de opdrachtbevestiging heeft de Medical IT Shop het recht om bij annulering van de opdracht door de Opdrachtgever 25% van de overeengekomen prijs in rekening te brengen, onverkort het recht van de Medical IT Shop op grond van geleden verlies en gederfde winst het meerdere te vorderen.

5.        Totstandkoming van overeenkomsten

5.1.      De overeenkomst komt tot stand na schriftelijke bevestiging van de opdracht van de Opdrachtgever door de Medical IT Shop, waarbij de datum van verzending van de bevestiging bepalend is. Voor werkzaamheden waarvoor naar hun aard en omvang geen offerte c.q. opdrachtbevestiging wordt verzonden, wordt de factuur tevens als opdrachtbevestiging beschouwd.

5.2.      Voor de omvang en de aard van de verplichtingen van de Medical IT Shop is de tekst van de opdrachtbevestiging/factuur bindend. Indien Opdrachtgever niet akkoord gaat met de inhoud van de opdrachtbevestiging/factuur, dient hij zulks binnen 8 werkdagen na ontvangst van de opdrachtbevestiging/factuur schriftelijk aan de Medical IT Shop kenbaar te maken.

5.3.      Overeenkomsten en eventueel later gemaakte aanvullende afspraken of wijzigingen, zijn voor de Medical IT Shop alleen dan bindend indien deze door de directie of een bevoegd procuratiehouder schriftelijk zijn bevestigd.

5.4.      Overeenkomsten strekkende tot het periodiek of anderszins regelmatig verrichten van (nagenoeg) dezelfde werkzaamheden worden geacht te zijn aangegaan voor onbepaalde tijd. De opzegging van werkzaamheden voor onbepaalde tijd geschiedt per aangetekende brief, met inachtneming van een opzegtermijn van 3 maanden.

6.        Vooruitbetaling / zekerheidsstelling

6.1.      De Medical IT Shop is te allen tijde gerechtigd vooruitbetaling of zekerheidsstelling te verlangen, alvorens tot de verrichting van haar prestatie over te gaan respectievelijk met die verrichting door te gaan. Indien Opdrachtgever met de verlangde vooruitbetaling of zekerheidsstelling in gebreke blijft, vervalt de op de Medical IT Shop rustende prestatieplicht, onverminderd het recht van de Medical IT Shop op vergoeding van alle schaden, kosten en interesten door Opdrachtgever.

7.        Levering

7.1.      Opgegeven leveringstermijnen vormen geen fatale termijn, worden enkel bij wijze van inlichting verstrekt en zijn derhalve niet bindend. Van voorgaande bepalingen kan enkel afgeweken worden door een voorafgaande, uitdrukkelijke en schriftelijke overeenkomst tussen partijen, in welk geval de Medical IT Shop bij een niet tijdig verrichte prestatie door de Opdrachtgever schriftelijk in gebreke dient te worden gesteld.

7.2.      De Medical IT Shop doet al het mogelijke om de prestatie binnen de opgegeven termijn te verrichten. Vertraging in de levering kan in geen geval aanleiding geven tot boete, schadevergoeding of ontbinding van de overeenkomst. Een niet tijdig verrichte prestatie geeft Opdrachtgever niet het recht om enige uit de overeenkomst voortvloeiende verplichting niet na te komen of al dan niet krachtens rechterlijke machtiging zelf of door derden de uitvoering van de overeenkomst te laten verrichten.

7.3.      De prestatie wordt als voltooid beschouwd: A. na levering en facturatie door de Medical IT Shop en Opdrachtgever de zaken heeft goedgekeurd; B. na verloop van 8 werkdagen na factuurdatum, zonder dat Opdrachtgever de zaken heeft gecontroleerd; C. na (gedeeltelijke) ingebruikname voor het in gebruik genomen deel, of indien dit deel onlosmakelijk verbonden is met de overige delen, voor het geheel.

7.4.      De Medical IT Shop is te allen tijde bevoegd een opdracht in gedeelten af te leveren en van iedere gedeeltelijke aflevering betaling te verlangen. De Medical IT Shop is gerechtigd de levering op te schorten zolang de Opdrachtgever voorafgaande levering niet heeft betaald, heeft goedgekeurd c.q. verzuimd heeft deze af te nemen.

7.5.      De Medical IT Shop is gerechtigd onder rembours te leveren.

8.        Transport/risico

8.1.      De wijze van transport, verzending, verpakking e.d. wordt, indien geen andere aanwijzing door Opdrachtgever aan de Medical IT Shop is verstrekt en door haar werd geaccepteerd, door de Medical IT Shop als een goed huisvader/koopman bepaald, zonder dat de Medical IT Shop hiervoor enige aansprakelijkheid draagt.

8.2.      Het risico van de door de Medical IT Shop aan Opdrachtgever, respectievelijk bij Opdrachtgever, te leveren, respectievelijk te plaatsen zaken, gaat op Opdrachtgever over op het moment dat de zaken het bedrijfspand en/of magazijn van de Medical IT Shop waar de zaken zijn opgeslagen, hebben verlaten.

8.3.      Het transport van de zaken geschiedt steeds voor rekening en risico van Opdrachtgever. Indien transportschade optreedt, dan dient de Opdrachtgever dit bij aflevering uitdrukkelijk aan de vervoerder kenbaar te maken middels notitie op de vrachtbrieven en/of overige vervoersdocumenten.

9.        Prijs

9.1.      Alle prijzen zijn netto-contant, zonder kortingen, exclusief BTW en exclusief eventuele wettelijke heffingen, tenzij schriftelijk anders overeengekomen.

9.2.      De door de Medical IT Shop genoemde prijzen zijn gebaseerd op de op het tijdstip van indiening der offerte geldende kostprijzen alsmede op de vervoersprijzen vanaf het bedrijf, het magazijn of andere opslag- plaats van de Medical IT Shop. Niet bij de prijs inbegrepen zijn installatie-, inbedrijfstelling- en demonstratiekosten, invoerrechten, belastingen, heffingen, koersverschillen, extra vervoerskosten en verzekeringskosten.

9.3.      Wanneer een der kostprijsbestanddelen na de bevestiging van de opdracht wordt verhoogd, heeft de Medical IT Shop het recht die verhoging(en) aan Opdrachtgever door te berekenen.

9.4.      De Medical IT Shop is te allen tijde gerechtigd haar prijzen aan te passen op grond van zodanige omstandigheden, dat waren die de Medical IT Shop bekend ten tijde van het sluiten der overeenkomst, dit tot een andere prijsvorming zou hebben geleid.

9.5.      De Medical IT Shop zal in verband met de inwerkingtreding van het 'Besluit verwijdering wit- en bruingoed' van 21 april 1998 in haar prijzen of als aparte post op de factuur een verwijderingsbijdrage in rekening brengen aan de Opdrachtgever met betrekking tot de zaken die vallen onder voornoemde wetgeving. De Opdrachtgever is verplicht de verwijderingsbijdrage op dezelfde wijze in rekening te brengen aan zijn afnemer(s) en te bewerkstelligen dat deze verplichting eveneens aan opvolgende afnemers wordt opgelegd.

10.     Betaling

10.1.   Betaling van de overeengekomen prijs dient te geschieden contant bij (af)levering, danwel door overmaking op een door de Medical IT Shop aangewezen bank- of girorekening binnen de gestelde betalingstermijn.

10.2.   Vanaf de dag dat betaling dient te geschieden, is Opdrachtgever een rentevergoeding verschuldigd gelijk aan de wettelijke rente of van 1% indien de wettelijke rente lager is dan 1 %, van het factuur- of termijnbedrag voor iedere maand of gedeelte van een maand, waarmee de vervaldag wordt overschreden.

10.3.   In geval de Medical IT Shop zich voor de invordering van de hulp van derden heeft verzekerd, zal ter keuze van de Medical IT Shop de Opdrachtgever in een voorkomend geval worden belast voor de werkelijke kosten der inning danwel voor een bedrag gelijk aan 15% van de aan de Medical IT Shop verschuldigde hoofdsom, renten en kosten. De Medical IT Shop is niet gehouden aan te tonen dat zij in de uitgave van buitengerechtelijke incassokosten is gevallen.

10.4.   Indien de Medical IT Shop het faillissement van Opdrachtgever aanvraagt, is laatstgenoemde buiten het verschuldigde bedrag en de daarop drukkende gerechtelijke en/of buitengerechtelijke kosten, ook de kosten van de faillissementsaanvraag verschuldigd.

10.5.   Alle door Opdrachtgever verrichte betalingen strekken primair tot voldoening van eventuele rente en buitengerechtelijke incassokosten en vervolgens ter voldoening van de oudste openstaande facturen.

11.     Eigendomsvoorbehoud

11.1.   Alle geleverde zaken blijven eigendom van de Medical IT Shop totdat Opdrachtgever volledig aan zijn betalingsverplichting voortvloeiende uit de overeenkomst heeft voldaan.

11.2.   Opdrachtgever mist het recht de door de Medical IT Shop geleverde zaken aan derden af te staan, in (onder)pand of stille verpanding te geven totdat de gehele koopsom en eventueel de daarbij komende kosten volledig zijn betaald.

11.3.   In geval Opdrachtgever enige verplichting voortvloeiend uit de rechtsverhouding met de Medical IT Shop, in het bijzonder de betalingsverplichting, niet of niet volledig nakomt, is de Medical IT Shop gerechtigd om na ingebrekestelling de geleverde zaken terug te nemen, in welk geval de overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst is ontbonden, onverminderd het recht van de Medical IT Shop tot het vorderen van kosten van schade en interesten.

11.4.   Opdrachtgever is gehouden, onverkort het bovenstaande, als een goed huisvader te zorgen voor de geleverde zaken, zolang daarvan geen volledige betaling heeft plaatsgevonden.

12.     Toerekenbare tekortkoming in nakoming van Opdrachtgever

12.1.   Onverminderd voorgaande bepalingen, is de Medical IT Shop gerechtigd de overeenkomst met Opdrachtgever, zonder rechterlijke tussenkomst of kennisgeving en zonder deswege schadeplichtig te zijn, ontbonden te verklaren of de uitvoering op te schorten indien Opdrachtgever in gebreke is ten aanzien van de naleving van zijn verplichtingen, overlijdt, onder curatele wordt gesteld of in een psychiatrische inrichting wordt opgenomen, surseance van betaling aanvraagt, in staat van faillissement wordt gesteld, zijn bedrijf aan een derde overdraagt of in liquidatie treedt, of indien conservatoir of executoriaal beslag op een of meerdere zijner zaken wordt gelegd, zulks onverminderd het recht van de Medical IT Shop op schadevergoeding.

12.2.   Opdrachtgever is van rechtswege en zonder ingebrekestelling in verzuim, zodra zich een van de in bovenvermeld lid van dit artikel genoemde omstandigheden voordoet.

12.3.   Alle kosten, die de Medical IT Shop in de in dit artikel genoemde gevallen moet maken, met inbegrip van de kosten die de rechter niet ten laste van de verliezende partij kan liquideren, komen ten laste van Opdrachtgever. Laatstgenoemde kosten worden gesteld op 10% van het aan de Medical IT Shop verschuldigde, onverminderd haar recht een hogere vergoeding te vorderen indien zij kan aantonen dat deze kosten in feite hoger zijn.

13.     Reclames

13.1.   Eventuele reclames met betrekking tot de geleverde zaken worden door de Medical IT Shop slechts in behandeling genomen indien zij binnen 8 werkdagen na levering schriftelijk aan de Medical IT Shop kenbaar zijn gemaakt, onder nauwkeurige opgave van de aard en de grond van de gebreken en met verwijzing naar het nummer van de factuur of, bij gebreke hiervan, van de verzendingsnota of orderbevestiging. Na het verstrijken van deze termijn wordt Opdrachtgever geacht het geleverde te hebben goedgekeurd.

13.2.   Reclames over facturen dienen eveneens schriftelijk en binnen een termijn van 8 werkdagen na factuurdatum te worden ingediend. Na het verstrijken van deze termijn wordt Opdrachtgever geacht de factuur te hebben goedgekeurd.

13.3.   Retournering van het geleverde kan slechts geschieden na voorafgaande schriftelijke goedkeuring van de Medical IT Shop. Een voorwaarde hiertoe is dat de aankoop van de betreffende zaken gebeurd is binnen een termijn van 8 werkdagen voor de retouraanvraag. Retouraanvragen dienen te geschieden onder vermelding van het nummer van de factuur/opdrachtbevestiging en voorzien van een duidelijke omschrijving van artikelnummers, aantallen en de reden van retouraanvraag. De Medical IT Shop behoudt zich nadrukkelijk het recht voor om aanvragen niet te honoreren. Indien de Medical IT Shop toelaat dat zaken kunnen worden teruggezonden, zal de klantendienst van de Medical IT Shop aan de Opdrachtgever een retournummer (RMA) toekennen. Het retournummer (RMA) is geldig gedurende een termijn van 8 werkdagen vanaf de datum van toekenning. Gedurende voornoemde termijn van 8 dagen dienen de zaken bij het distributiecentrum van de Medical IT Shop te worden afgeleverd. Bij het terugzenden van de zaken moet het retournummer duidelijk vermeld worden op de bijgevoegde verpakkingsdocumenten. Enkel zaken die compleet zijn, in ongeopende en onbeschadigde staat en in hun oorspronkelijke verpakking, zonder bedrukte plakband en zonder geschreven tekst op de verpakking, kunnen worden teruggezonden en kunnen worden aanvaard. De Opdrachtgever draagt alle verantwoordelijkheid aangaande de zaken die worden teruggezonden. Behoudens in geval van een duidelijke vergissing van de Medical IT Shop, zijn de kosten voor retourzending ten laste van de Opdrachtgever en heeft de Medical IT Shop het recht om een vergoeding voor behandeling van de geretourneerde zaken in rekening te brengen.

14.     Garantie

14.1.   De garantie met betrekking tot de door de Medical IT Shop geleverde zaken beperkt zich, zowel voor wat betreft de inhoud als de duur ervan, tot de door de fabrikant toegekende garantie. De garantie heeft enkel betrekking op de fysieke gebreken van het materiele onderstel. De Medical IT Shop is slechts gehouden tot vervanging van gebrekkige onderdelen in de mate dat deze nog redelijkerwijze verkrijgbaar zijn bij de fabrikant.

14.2.   Garantiebepalingen zijn slechts van kracht bij het met de bestemming corresponderend gebruik van de geleverde zaken.

14.3.   De Medical IT Shop is vrij in de keuze de genoemde gebreken op te heffen door reparatie dan wel door kosteloze vervanging van materialen.

15.     Aansprakelijkheid

15.1.   Indien en voor zover de Medical IT Shop aansprakelijk mocht zijn wegens onvoldoende of onjuiste uitvoering van de door haar opgedragen werkzaamheden of niet behoorlijke vervulling van haar contractuele of wettelijke verplichtingen, zal haar aansprakelijkheid beperkt zijn tot ten hoogste het totale bedrag van de door haar aangenomen (deel)opdracht, exclusief BTW. Eventuele aanspraken van de Opdrachtgever dienen binnen 8 werkdagen na uitvoering ervan, te worden ingediend. Bij gebreke hiervan zullen alle vorderingen uit dien hoofde vervallen zijn.

16.     Niet toerekenbare tekortkoming in de nakoming, opschorting en ontbinding

16.1.   In geval van verhindering tot gehele of gedeeltelijke uitvoering van de overeenkomst ten gevolge van een niet toerekenbare tekortkoming in de nakoming, is de Medical IT Shop gerechtigd zonder rechterlijke tussenkomst de uitvoering van de overeenkomst op te schorten, zonder dat de Medical IT Shop gehouden zal zijn tot enige schadevergoeding.

16.2.   Onder een niet toerekenbare tekortkoming in de nakoming wordt onder meer verstaan het niet voldoen door derden van hun eventuele prestatieplicht jegens de Medical IT Shop waarvan de Medical IT Shop afhankelijk is voor de uitvoering van haar prestatie.

16.3.   Overmachtsituaties bestaan, onder andere, tevens uit: beperkende overheidsmaatregelen van welke aard dan ook, epidemieen, mobilisatie, oorlog, revolutie, staking, inbeslagneming, onderbreking der mogelijkheid om aan Opdrachtgevers opdracht te werken en verder iedere omstandigheid, die de Medical IT Shop redelijkerwijze niet heeft kunnen voorzien en waarop zij geen invloed heeft gehad en op grond waarvan zij, indien een zodanige omstandigheid haar bekend was geweest ten tijde van het sluiten van de overeenkomst, de overeenkomst niet of niet onder gelijke Voorwaarden zou hebben gesloten.

16.4.   Indien de uitvoering van de overeenkomst ten gevolge van een niet toerekenbare tekortkoming in de nakoming voor langer dan drie maanden wordt opgeschort, is de Medical IT Shop gerechtigd de overeenkomst, voor zover niet uitgevoerd, zonder tussenkomst van de rechter te ontbinden door schriftelijke kennisgeving aan Opdrachtgever en betaling te vorderen ter zake van het wel uitgevoerde gedeelte van de overeenkomst, zonder deswege tot enige schadevergoeding jegens Opdrachtgever gehouden te zijn.

17.     Gebruiksrecht

17.1.   De navolgende bepalingen zijn in het bijzonder van toepassing, indien de Medical IT Shop software levert.

17.2.   De eigendom van en alle rechten van intellectuele eigendom met betrekking tot de software producten en de onderliggende broncode blijven te allen tijde bij de toeleveranciers van de Medical IT Shop, tenzij uitdrukkelijk anders schriftelijk overeengekomen.

17.3.   De Opdrachtgever heeft het recht aan zijn eindgebruiker een niet-exclusieve en niet-overdraagbare sub-licentie te verlenen voor het gebruik van de software producten van de toeleverancier van de Medical IT Shop conform de betreffende software licentievoorwaarden.

17.4.   Deze machtiging geeft de afnemer niet het recht de software producten en de daarbij behorende documentatie van de Medical IT Shop of haar toeleverancier te kopieren of al dan niet tegen vergoeding uit te lenen of op andere wijze dan door middel van genoemde sub-licentie aan zijn eindgebruikers ter beschikking te stellen.

17.5.   De Opdrachtgever is gehouden de eindgebruiker expliciet op het beperkte recht van sublicentie te wijzen, alsmede op de verplichting om voor het gebruik van de zaken de gebruiksaanwijzing grondig door te nemen, zodat rechten ten aanzien van de geldende garanties en/of bepalingen inzake aansprakelijkheid in stand blijven.

18.     Uitvoerbeperkingen

18.1.   Opdrachtgever verbindt er zich toe de wettelijke Voorwaarden van controle op uitvoer zoals opgelegd door de Verenigde Staten, evenals de wetten van de Europese Unie en haar lidstaten in deze materie, te respecteren. In het geval van uitvoer van bepaalde zaken buiten de Europese Unie, heeft de Opdrachtgever de verplichting om voorafgaand een schriftelijke toelating van de producent te bekomen. Bij inbreuk op deze clausule, zal de Opdrachtgever de Medical IT Shop vergoeden voor hieruit voortvloeiende schade, kosten en uitgaven.

19.     Speciale leveranciersacties

19.1.   In geval van een actie met een leverancier(s) van de Medical IT Shop in het kader waarvan aan de Opdrachtgever een bepaalde prijsstelling voorwaardelijk wordt toegestaan indien de klant een door de leverancier nader te bepalen specifiek order plaatst, verplicht de Opdrachtgever zich om de opgelegde formaliteiten en vereisten in het kader van dergelijke acties te respecteren en om de nodige documenten die voormelde acties onderbouwen in haar kantoor ter beschikking te stellen aan de Medical IT Shop op haar eerste verzoek, gedurende een termijn van 5 jaar. Indien bijvoorbeeld een bepaalde actie vereist dat de Opdrachtgever de in het kader van deze actie bestelde zaken aan een bepaalde eindgebruiker verkoopt, dan verbindt de Opdrachtgever er zich toe om de vervulling van deze voorwaarde op voldoende wijze te documenteren en beschikbaar te houden voor de Medical IT Shop. Bij gebreke van het respecteren van voornoemde verplichtingen, verbindt de Opdrachtgever er zich toe om de hem in het kader van deze actie toegestane voordelen onmiddellijk terug te betalen aan de Medical IT Shop en is de Medical IT Shop gerechtigd deze Opdrachtgever verdere speciale acties te weigeren. In geval van grotere schade, behoudt de Medical IT Shop zich het recht voor om hiervoor van de Opdrachtgever schadevergoeding te vorderen.

20.     Toepasselijk recht en geschillen

20.1.   De rechtsverhouding tussen partijen wordt beheerst door het Nederlands recht.

20.2.   Voor zover de wet zulks toelaat, is de competente rechter te Utrecht of, ter keuze van de Medical IT Shop, van de woon- of vestigingsplaats van gedaagde, bevoegd kennis te nemen van geschillen betreffende aanbiedingen en overeenkomsten, waarop deze Algemene Voorwaarden van toepassing zijn.

20.3.   De Medical IT Shop is gerechtigd het geschil door arbitrage te laten beslechten, in welk geval de Medical IT Shop Opdrachtgever daarvan schriftelijk in kennis stelt. Opdrachtgever heeft alsdan gedurende een maand de gelegenheid om zich voor beslechting door de burgerlijke rechter uit te spreken.